Análises foliares e solos

ANÁLISES FOLIARES

Azoto Total;
Azoto Total;
Fósforo Total;
Potássio;
Cálcio;
Magnésio;
Enxofre;
Boro;
Cobre;
Ferro; Etc.

 

ANÁLISES SOLOS

Rotina; Rotina;
Complexo Troca;
Micronutrientes;
Macronutrientes;
Metais pesados; Etc.